Dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski

Wybitny ekspert w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, technologii wykonywania i właściwości materiałów konstrukcyjnych, transportu, recyklingu samochodów i produktów ich eksploatacji, odzysku materiałowego, ochrony środowiska i gospodarki zamkniętego obiegu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, profesor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Członek licznych organizacji naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego czy Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Krajowego Kluczowego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Członek szeregu rad naukowych i programowych. Autor i współautor 15 monografii oraz ponad 300 publikacji naukowo-technicznych w zagranicznych i krajowych czasopismach specjalistycznych, ponad 250 referatów przygotowanych na konferencje naukowe krajowe oraz zagraniczne. Uczestniczył w 67 projektach naukowo-badawczych, w tym 32 międzynarodowych. Otrzymał szereg nagród, medali i wyróżnień za dokonania m.in. w zakresie bezpiecznych dla środowiska technologii utylizacji odpadów oraz instalacji i technologii odzysku materiałów energetycznych.