Prof. dr. inż. Krzysztof Biernat

Licencjonowany ekspert w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej i wybitny specjalista w obszarze termodynamiki chemicznej procesów środowiskowych, a także rozwoju technologii, oceny jakości i wykorzystania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw i ich rafinacji. Lider Obszaru oraz Profesor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów oraz członek Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki.

Reprezentował Polskę w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw. Członek Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej ds. Odnawialne Ogrzewanie i Chłodzenie oraz amerykańskiej Rady ds. Energii Odnawialnej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Organizacji Państw Amerykańskich (OAS) i Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki.

Autor ponad 200 publikacji z zakresu paliw, biopaliw i innych cieczy oraz ochrony środowiska. Wykładowca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Inżynierskich. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego i Amerykańskiego Stowarzyszenia Postępu Naukowego. Otrzymał wiele krajowych i zagranicznych wyróżnień, dekoracji i zamówień na działalność naukową i proinnowacyjną. Był wiceprzewodniczącym międzynarodowego jury Ogólnoświatowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Bruksela i Barcelona Innova-Eureka” przez dwadzieścia siedem lat.